Disclaimer

Dit weblog Securityfacts is een uitgave van Beveiliging Nederland. De op deze website opgenomen artikelen worden door columnisten op persoonlijke titel geschreven.

De mening van de auteurs vertegenwoordigt niet per definitie de mening van Securityfacts. Securityfacts is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste artikelen en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen.

Securityfacts behoudt zich het recht voor materiaal van haar website te verwijderen. Zij zal dat in ieder geval doen indien de inhoud van het geplaatste materiaal naar haar mening racistisch of discriminerend van aard is of anderszins in strijd met de openbare orde en/of goede zeden. Voorts zal plaatsing van materiaal geweigerd of verwijderd worden indien het inbreuk maakt op de rechten van derden.

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, berusten bij Securityfacts of haar licentiegevers. Alle handelsmerken en auteursrechten op Securityfacts horen toe aan hun gewaardeerde eigenaars. De afbeeldingen, foto’s en teksten van Securityfacts zijn auteursrechtelijk beschermd door de Auteurswet 1912 en internationale auteursrechten. Op alle afbeeldingen, foto’s en teksten berust het auteursrecht bij Securityfacts. Alle rechten op de foto, waaronder het zogenaamde copyright, zijn beschermd. In geen geval mag de afbeelding zonder schriftelijke toestemming van Securityfacts worden gereproduceerd of openbaar gemaakt. Bij constatering van gebruik zonder toestemming zal altijd leiden tot vervolging. Wilt u toch een foto en/of stukken tekst gebruiken, neemt u dan contact op met Securityfacts.

De op securityfacts.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Securityfacts.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de door ons aangeboden informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Gebruikers van Securityfacts worden altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van de via Securityfacts verkregen informatie.

Securityfacts alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. We doen ons uiterste best om onze website degelijk te beveiligen, en informatie accuraat weer te geven maar zijn niet aansprakelijk voor schade geleden door leden of derden, voortvloeiende uit het gebruik van de website.

Leden kunnen via de website met elkaar te communiceren, we zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of misbruik van door leden zelf verstrekte persoonlijke informatie uit hun profiel, van persoonlijke informatie die leden via website met elkaar delen, of voortvloeiend uit een andere vorm van communicatie van de leden, al dan niet via de website. We zijn niet aansprakelijk voor het hinderlijk gedrag van leden of bezoekers ten opzichte van een ander.

Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van Stichting Beveiliging Nederland. In geval van conflict prevaleren de algemene voorwaarden van Stichting Beveiliging Nederland.

Shares