Regels voor bloggers

Securityfacts.nl in onderdeel van Beveiliging Nederland, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 58348697. Omdat securityfacts.nl transparantie en een goede inhoudelijk weblog belangrijk vindt zijn er een aantal regel opgesteld voor iedereen die meewerkt aan securityfacts.nl. Deze regels hebben betrekking op de samenwerking tussen partijen betreft de website van Stichting Beveiliging Nederland, hierna “securityfacts.nl” te noemen en de blogger die een bijdrage levert aan securityfacts.nl, hierna “vrijwillger” te noemen.

  1. De vrijwilliger mag zijn/haar mening gewoon uiten op securityfacts.nl. Gaan de meningen over personen of bedrijven, waarbij de mening als belediging opgevat zou kunnen worden, zorg dan in elk geval voor een goede onderbouwing van die mening met feiten of refererend aan een onderzoek of eerdere publicaties in de media.
  2. Wees eerlijk en vertel geen halve waarheden. Doe niet alleen maar lovend over jezelf, maar wees ook kritisch naar jezelf. Blog niet om het bloggen, maar alleen als het toegevoegde waarde heeft voor de lezer.
  3. De vrijwilliger mag zijn/haar naam of bedrijfsnaam slechts 1 maal noemen per bericht. De vrijwilliger mag geen sponsorgeld of andere vergoedingen aannemen zonder schriftelijke toestemming van Stichting Beveiliging Nederland. In het geval van sponsoring is het noodzakelijk om altijd duidelijk te maken in het bericht wanneer de vrijwilliger ergens voor wordt betaald of anderszins voordeel heeft. Vrijwilliger mag de bekendheid van de bijdragen op securityfacts.nl na publicatie gebruiken voor zijn naamsbekendheid.
  4. De vrijwilliger mag niet zomaar teksten en foto’s van anderen gebruiken, zonder daar schriftelijke toestemming voor te hebben. Persbericht vormen hierop een uitzondering, de mag de vrijwilliger deze teksten en beelden vrij gebruiken.
  5. Securityfacts.nl heeft ten alle tijde zonder overleg het recht om bijdragen van de vrijwilliger en/of geplaatste informatie te weigeren of te verwijderen.
  6. De vrijwilliger draagt alle auteursrechten over aan securityfacts.nl en securityfacts.nl krijgt en behoudt te allen tijde alle rechten op de ter beschikking gestelde bijdragen, de verschijningsvorm van de bijdragen, de gebruikte (merk)namen, handelsnamen, beeldmerken en andere uitingen.
  7. Bijdragen aan securityfacts.nl geschieden op vrijwillige basis, er is geen sprake van een (fictief) dienstverband of uit andere hoofde van enige verplichting. Er worden geen vergoedingen verstrekt voor de bijdragen. Er is geen spraken van een arbeidsovereenkomst of andere arbeidsverhouding en evenmin een agentuurovereenkomst. Voor de vrijwilliger is voor de toekomt tevens een volledige en uitputtende vergoeding begrepen die nihil is voor eventuele door zijn toedoen ontstane waardevermeerdering in welke vorm dan ook.

Juridische tips voor bloggers: iusmentis.com

Shares